Sansevieria  trifasciata
cv. Hahnii
Sansevieria trifasciata cv. Hahnii

You can close this window and view the key
or
shrink this window and view the image with the key